Královské dílo - Fotografická databáze ÚDKU KTF UK

KRÁLOVSKÉ DÍLO – FOTOGRAFICKÁ DATABÁZE

Ústav pro dějiny umění Katolické teologické fakulty

Projekt KRÁLOVSKÉ DÍLO vznikl za podpory programu aplikovaného výzkumu a vývoje národní a kulturní identity (NAKI), Lesk a sláva českého království - Kořeny české státní a národní identity. Cílem je zpřístupnit formou elektronického katalogu fotografií s odborným popisem obrazovou přílohu knih o středověkém umění, které Ústav dějin pro křesťanské umění vydal a dále připravuje. Virtuální galerie uměleckých děl má za úkol pomoci vytvořit syntetický pohled na kulturní aspekty vzniku a vývoje českého státu a zpřístupnit hodnoty kulturního dědictví širší obci zájemců a uživatelů.  Především pak poskytnout výsledky výzkumu pro vzdělávací procesy na všech úrovních, které jsou založeny na poznání historických a kulturních kořenů národní identity a kultury.
Na všechny fotografie katalogu se vztahuje autorská licence CREATIVE COMMONS typu 4.0 CC-BY-NC (nutnost uvedení autora + pouze pro nekomerční užití).